สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 – 2569 )

โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 – 2569 )

26 กรกฎาคม 2022
4987   0

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

ตามที่ สพฐ.จัดประชมชี้แจง คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ในวันที่ 26 ก.ค . 2565 เวลา 13.30 น. แล้วนั้น สามารถเข้าร่วมรับชมได้ตามวันเวลา ดังกล่าว จึงได้มีการเผยแพร่คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565 นี้ไว้ด้วย

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญที่ทำให้ทราบว่า สถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด และมีจำนวนห้องเรียนเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแผน ในการรับนักเรียนและกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นแนวทาง ในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และทำให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับ การขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

รูปแบบของแผนชั้นเรียน โดยแผนชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา ที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถนศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในช่วง 5 ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)

2. แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใดห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือตรงนี้

ขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป

1. สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา” ทางเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info ดังนี้
2.1 กำหนดชั้นเรียน ได้แก่
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา
– อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเท่านั้น)
– อนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษา ชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียน
2.2 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) โดยมีหลักการดังนี้
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 หรืออนุบาล ๒ ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ การคาดคะเนจาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ป.6 เดิม” (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) การสำรวจประชากรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ม.3 เดิม”และการคาดคะเนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา https://www.obec.go.th/archives/663370
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดฟรี ! เฉลยหนังสือคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2562
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม คู่มือ ITA 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไฟล์ word (doc)
แบ่งปันการทำงาน คู่มืออาหารกลางวัน 2566 ปฏิบัติงานง่ายไม่ผิดระเบียบ
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือ ระบบ e-gp ระยะที่ 5 ใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2565
เข้าใจง่าย ! แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566 ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 รวมทุกภาค
ดาวน์โหลดฟรี !! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 พร้อมเฉลย ไฟล์ pdf
ชัดเจนสุดๆ!! เกณฑ์การนับอายุเข้าเรียน 2566 พร้อมโปรแกรมคำนวณอายุฟรี exe
สพฐ.ประกาศใช้ ปฏิทินรับนักเรียน 2566 สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติเปิดรับสมัครนักเรียน