สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 – 2569 )

โหลดฟรี! คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บ ข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี( 2565 – 2569 )

26 กรกฎาคม 2022
156   0

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

ตามที่ สพฐ.จัดประชมชี้แจง คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ในวันที่ 26 ก.ค . 2565 เวลา 13.30 น. แล้วนั้น สามารถเข้าร่วมรับชมได้ตามวันเวลา ดังกล่าว จึงได้มีการเผยแพร่คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565 นี้ไว้ด้วย

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน 2565

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญที่ทำให้ทราบว่า สถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด และมีจำนวนห้องเรียนเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแผน ในการรับนักเรียนและกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นแนวทาง ในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และทำให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับ การขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

รูปแบบของแผนชั้นเรียน โดยแผนชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษา ที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถนศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในช่วง 5 ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)

2. แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใดห้องเรียน ในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือตรงนี้

ขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป

1. สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา” ทางเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info ดังนี้
2.1 กำหนดชั้นเรียน ได้แก่
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา
– อนุบาล 1 รับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเท่านั้น)
– อนุบาล 2 รับเด็กอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษา ชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียน
2.2 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) โดยมีหลักการดังนี้
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 หรืออนุบาล ๒ ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “อนุบาล 3 (เดิม)” การจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ การคาดคะเนจาก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ป.6 เดิม” (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) การสำรวจประชากรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี
๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ม.3 เดิม”และการคาดคะเนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา https://www.obec.go.th/archives/663370
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแนวทาง คู่มือ ITA Online ประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวอย่างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.2 ไฟล์ pdf
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. พระราโชบายด้านการศึกษา doc
ดาวน์โหลด! คัดเฉพาะ เฉลยคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 หลักสูตร 2560 ไฟล์ pdf (สสวท.)
เทคนิควิธีการ โหลดไฟล์จาก google drive ลงคอม pc ง่ายมาก!
ดาวน์โหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564 (ไฟล์ตัวอย่าง รร.วัดมหาวนาราม)
แบ่งปัน ไฟล์มุมกระดาษน่ารัก word โหลดปริ้นใช้งานได้เลย
โปรแกรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ 2564
แจกฟรี! รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2564 (ไฟล์เอกสารพร้อมปก)
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วPA (ว9/2564) ตำแหน่งครู