สื่อการเรียนการสอน » มุมของฟรี » ตัวอย่าง แบบรายงานรางวัล ครูดีในดวงใจ 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้

ตัวอย่าง แบบรายงานรางวัล ครูดีในดวงใจ 2565 ไฟล์ word แก้ไขได้

23 กรกฎาคม 2022
6251   0

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำ ตัวอย่าง แบบรายงานรางวัล ครูดีในดวงใจ 2565 รูปแบบไฟล์ word ที่สามารถแก้ไขได้ ต้องขอขอบคุณที่มา คุณครูนพมาศ การดี เป็นอย่างสูงที่แบ่งปันข้อมูลดีๆให้คุณครูที่มีความพร้อมในการจัดส่งเข้ารับภายในปีนี้

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการห นึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป

ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

  1. เป็นข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีเวลาปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันหรือไม่แต่ทั้งนี้ต้องท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
  2. เป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูชุมชน และสังคม
  3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ
  4. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้
  5. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูดีในดวงใจ 2565 ตัวอย่าง

คลิกเพื่อดาวน์ตัวอย่างรายงานตรงนี้ !!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา คุณครูนพมาศ การดี
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ