เพื่อครูไทย » สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf

16 มกราคม 2022
16780   0

ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf

สวัสดีครับ ว่าที่ครูผู้ช่วย สพฐ.ทุกคน สำหรับเนื้อหานี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ได้นำเนื้อหาและ ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf ซึ่งการสอบครั้งนี้เราจะเก็บทั้งหมด 50 คะแนน อย่างน้อยขอให้เก็บได้สัก 30 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านแน่นอน ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf
ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf

สำหรับ ข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน) มีเนื้ออะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ข้อสอบการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและข้อสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ สามารถคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้

และข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น คลิกเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf
ข้อสอบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี pdf

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม