วิจัยทางการศึกษา » การเขียนบรรณานุกรมวิจัย “รูปแบบ MLA”

การเขียนบรรณานุกรมวิจัย “รูปแบบ MLA”

5 ธันวาคม 2021
6267   0

การเขียนบรรณานุกรมวิจัย

การอ้างอิงแบบ MLA style เป็นรูปแบบมาตรฐาน การเขียนบรรณานุกรมวิจัย สำหรับข้อมูลบรรณานุกรมพื้นฐานที่แนะนำโดย Modern Language Association (MLA) หรือ การเขียนบรรณานุกรมวิจัย “รูปแบบ MLA” เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์

การเขียนบรรณานุกรมวิจัย

บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือเอกสาร  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเขียนรายงาน  โดยเรียงตามลำดับอักษรไว้ท้ายเรื่อง

วิธีเขียนบรรณานุกรม
     – การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ  ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลจากหน้าปกใน และด้านหลังของหน้าปกใน ของหนังสือเล่มที่บันทึกข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรม 
     – การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร นำข้อมูลจากหน้าปก ของวารสารฉบับที่บันทึกข้อมูล มาเขียนบรรณานุกรม 
     – การเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์ นำข้อมูลจากหน้าแรกของหนังสือพิมพ์มาเขียนบรรณานุกรม 
     – การเขียนบรรณานุกรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำข้อมูลจากหน้าแรกของเว็บเพจมาเขียนบรรณานุกรม

การอ้างอิงบรรณานุกรม
      ในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียงบางส่วน ผู้เขียนควรศึกษารายละเอียดจาก เว็บไซต์ที่แนะนำและวารสารที่จะส่งบทความไปตีพิมพ์ว่าใช้ระบบใด
การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม ได้แก่
นามสกุล,  ชื่อผู้เขียน.  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์: แหล่งพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
Ellis, Rod.  The Study of Second Language Acquisition. Hong Kong: Oxford University Press, 1995.

การอ้างอิงบางส่วนของหนังสือ
นามสกุล, ชื่อผู้เขียน.   “ชื่อบทความหรือชื่อตอน.”  ชื่อหนังสือ.  เมืองที่พิมพ์ : แหล่งพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เลขหน้า.
Lewis, Marilyn. “Culture and Language Learning.” How to
Study Foreign Languages
. Malaysia: Macmillan, 1999.  213-231.

การอ้างอิงบทความจากวารสารวิชาการ
นามสกุล, ชื่อผู้เขียน.  “ชื่อบทความ.”  ชื่อวารสาร เล่มที่  (ปี): หน้า.
Saunders, Laura.  “Exploring Connections between Information Retrieval Systems and Information Literacy Standards.”    Library & Information Science Research 30 (2008): 86-93.
 
การอ้างอิงจากบทความอินเตอร์เน็ต
“ชื่อหัวข้อบทความ.” ชื่อเว็บไซต์. วันเดือนปี. <URL address>.
“The thesis statement.”   Principle of Composition.  25 December 2009. <http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
composition/thesis.htm.>.

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก   MLA 2009 Formatting and Style Guide ที่ https://owl.purdue.edu/ และ https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/sample-bibliography-mla-works-cited-format

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา https://teen.mthai.com/
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

วิจัย การพัฒนา แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ก...
การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน : กัล...
รายงาน การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1 อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย...
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สัง...
โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด
หลักการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ของงานวิจัย
รวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์