วิจัยทางการศึกษา » รวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

รวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

14 กันยายน 2021
10438   0

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

หลักของการเขียนอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง ในสภาวะปัจจุบันสำหรับโลกไร้พรมแดน ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากอ้างอิงไปถึง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ปัจจุบัน การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ล้วนต้องมีแหล่งที่มาของข้อมูล การนำข้อมูลของผู้อื่นไปเผยแพร่ต่อทางโลกออนไลน์ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำหรือสร้างขึ้นเองใหม่ เช่น การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

การเขียนแหล่งที่มาหรือบรรณานุกรม คือ รายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่  หนังสือ วารสาร  เอกสาร เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ    รวมทั้งโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและอ้างอิงในการเขียน รายงาน ภาคนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ มีการจัดเรียงตามลำดับอักษรของข้อความรายการแรกในบรรณานุกรม

วันนี้เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอมจัดทำเนื้อหา รวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์ นำเสนอวิธีหรือหลักของการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจากเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านใดที่สนใจนำไปใช้เพื่อการจัดทำรายงานหรือบทนิพนธ์นั้น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการเขียนรายงานหรือบทนิพนธ์นั้น ๆ ได้มีการศึกษาค้นคว้าจากตำราที่เชื่อถือได้ และหากมีผู้ต้องการ ค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะทราบแหล่งที่จะศึกษาหาความรู้เหล่านั้นได้ทันที วันนี้ทางเว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม ขอนำเสนอรูปแบบที่สามารถใช้ได้ดี จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์
การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

Website
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น วันเดือนปี,//จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxxx

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน
//////// 2562,  จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/

สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น 4 กันยายน 2564.
//////// จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/โรคในเด็ก

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

มีลักษณะเดียวกันกับการอ้างอิงบทความหรือข้อมูลยาที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็นชื่อเว็บไซต์ และให้ระบุวันที่เว็บไซต์นั้นมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมด้วย (ถ้ามี)
รูปแบบ
ชื่อเว็บไซต์ [อินเทอร์เน็ต]./ชื่อเมืองหรือประเทศเจ้าของเว็บไซต์:/ชื่อองค์กรหรือบริษัทเจ้าของเว็บไซต์;/ปีที่จดทะเบียนหรือปีที่เริ่มเผยแพร่เว็บไซต์ [วันที่ปรับปรุง วัน เดือน ปี พ.ศ.(;)/วันที่อ้างถึง วันเดือน ปี พ.ศ.]./ที่มา:URL
ตัวอย่าง
กองควบคุมยา [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2003 [วันที่อ้างถึง 20 มิถุนายน 2552].
ที่มา: http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/.

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวมวิธีการเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์

3. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์
การเขียนบรรณานุกรมเว็บไซต์

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
ชื่อ/ชื่อสกุล.//(ปีที่ผลิตหรือปีสืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ
Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/แหล่งข้อมูลที่ค้นได้

ตัวอย่าง
กระทรวงสาธารณสุข.//(2549).//โรคโบทูลิสซึม (Botulism).//สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2550,/
จาก/http://thaigcd.ddc.moph.go.th/eid_knowledge_butolism_060324.html
Mackenzie,/Debora.//(2006).//Instant Expert: Bird Flu.//Retrieved May 15, 2007,/from/
http://www.newscientist.com/channel/health/birdflu/dn9944

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
เชิญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม