เพื่อครูไทย » หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 กับ ว5563 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 กับ ว5563 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

26 ธันวาคม 2021
5998   0

การย้ายข้าราชการครู

รายละเอียดดาวน์โหลดได้เลย >>>>

การย้ายข้าราชการครู
การย้ายข้าราชการครู

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2565

  1. ให้ข้าราชการครูที่ประสงค์จะขอย้าย มาลงชื่อที่ห้องบุคคล ก่อนวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อที่งานบุคคลจะได้รวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป

2. ในการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ทางสพม.ชร ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมไปขอ ไม่อยากให้ไปขอเป็นรายบุคคล ดังนั้น ให้มาลงชื่อและชำระเงินที่ห้องบุคคลก่อน วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 และทางงานบุคคลจะเป็นคนไปขอให้

3. แบบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ ให้ส่งตามจำนวนที่เขตพื้นที่ที่ท่านประสงค์จะย้ายไปเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ให้สำเนาแบบคำร้อง (เฉพาะใบขวาง) ให้งานบุคคลเก็บไว้เพิ่มอีก 1 ชุด

4. ขั้นตอนการส่งแบบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ
4.1 ขอความร่วมมือส่งเอกสารทั้งหมดให้งานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อน หากเอกสารถูกต้อง ทางงานบุคคลจะดำเนินการเสนอ ผอ. ลงนามเอกสารเอง
4.2 กำหนดส่งเอกสาร ไม่เกินวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ทางงานบุคคลจะไม่รับผิดชอบเอกสารของท่าน ไม่ว่ากรณีใดใด

5. ข้อควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการย้ายประจำปี
5.1 ต้องปฏิบัติงานตำแหน่งครู ในสถานศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 24 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายที่ให้ยื่นคำร้อง)
5.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
5.3 การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันยื่นคำขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึง 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุ
5.4 คำร้องขอย้าย ใช้พิจารณาได้จนถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน ย้ายปีละ 2 รอบ
5.5 เลือกย้ายได้ 1 เขตพื้นที่เท่านั้น

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ