สื่อการเรียนการสอน » เอกสารโรงเรียน » ไฟล์คู่มือแก้ไขได้ การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน อัพเดท! 2565 word

ไฟล์คู่มือแก้ไขได้ การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน อัพเดท! 2565 word

21 พฤศจิกายน 2022
6318   0

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

สวัสดีครับ หากเราจะพูดถึงงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา ก็คงหนีไม่พ้น การบริหารงาน 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 4 ฝ่าย ตามกฏกระทรวงล่าสุด วันนี้แอดมินขอนำเสนอไฟล์คู่มือที่สามารถนำไปแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียนด้วยประเภทไฟล์ word ที่มีนามสกุล doc

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา
การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย เป็นคู่มือการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปรับใช้เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีการแบ่งโครงสร้าการบริหารออกเป็น 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน ได้แก่ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานงบประมาณ

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

แนวคิด

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิทของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานบุคคล

การบริหารงาน 4 ฝ่ายในสถานศึกษา

แนวคิด
1) ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุด
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร มีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารวิชาการ

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด!!!! คู่มือไฟล์งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ
1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
1.3 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์งานทั้งหมด 4 ฝ่ายตรงนี้ !!!

ผู้จัดทำและเรียบเรียง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
เชิญติดตามได้ที่ เพจครูไทยฟรีดอทคอม ข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ
สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ