บทความ » เผยแพร่ผลงานวิชาการ » รายงาน การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1 อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 : กิตติธร หล้าปิมปา

รายงาน การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1 อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 : กิตติธร หล้าปิมปา

26 ธันวาคม 2022
8510   0

การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1  อำเภอพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1

การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1
การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1

(ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, ด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, ด้านขั้นตอนของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และด้านผลที่ได้จากการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) และเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนริมวัง 1 (เรื่อง การกำหนดนโยบายและการวางแผน, การแสวงหาและระดมทรัพยากร, การบริหารจัดการ  และการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล)

ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน ของโรงเรียนริมวัง 1 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน  55   คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน เป็นแบบสอบถาม จำนวน  2  ฉบับ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.สภาพการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1  อำเภอพาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ปีการศึกษา 2564 รวมทุกด้านโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สะดวกต่อการปฏิบัติ

คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1
การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1
การดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนริมวัง 1

ผู้รายงาน : นายกิตติธร หล้าปิมปา
ปีการศึกษา : 2564
เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

โดย….ติดต่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ที่นี่ ครูไทยฟรีดอทคอม

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

วิจัย การพัฒนา แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ก...
การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ กิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน : กัล...
การพัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย...
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สัง...
โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด
การเขียนบรรณานุกรมวิจัย "รูปแบบ MLA"
หลักการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ของงานวิจัย
แจกไฟล์ วิจัยในชั้นเรียน ใหม่ๆ แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน Doc