แผนการสอน » แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

4 พฤศจิกายน 2021
2926   0

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ มีความสำคัญหลายประการเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจ ในการจัดการเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ตามแผนนั้นแล้วจะช่วยให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนที่เป็นขั้นตอนและตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แผนการจัดการเรียนรู้

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545, หน้า 1) กล่าวว่า เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร ทำให้ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเป็นรายคาบหรือ รายชั่วโมง และยังได้กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Teaching Plan” หรือ “Lesson Plan” หมายถึง การวางแผน หรือการเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนที่จะทำการสอน แล้วจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ใครก็ตามที่จะทำการสอนในวิชานั้น ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545, หน้า 53) กล่าวว่า การเตรียมการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกำหนดแผนจัดการเรียนรู้มี 2 ระดับได้แก่ ระดับหน่วยการเรียน (Unit Plan) และระดับบทเรียน (Lesson Plan)

ชนาธิป พรกุล (2552 : 85) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เขียนไว้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สอนมีความพร้อม และมั่นใจว่าสามารถสอนได้ บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้และดำเนินการสอนได้ราบรื่น
เอกรินทร์ ลี่มหาศาล (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัสดุหลักสูตรที่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เป็นส่วนที่แสดงการจัดการเรียนการสอนตามบทเรียน และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ขวลิต ชูกำแพง (2553) ได้อธิบายไว้ว่า เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรของครูผู้สอน ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา เวลา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใหเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์ (2553) ได้อธิบายไว้ว่า แเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียน การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากคู่มือครู หรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกรมวิชาการ ทำให้ผู้จัดการเรียนรู้ทราบว่าจะจัดการเรียนรู้เนื้อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด จัดการเรียนรู้อย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด

ความหมายคือ การนำวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องทำแผนการจัดการ เรียนรู้ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
และการวัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุ อุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในห้องเรียน
สรุปได้ว่า คือแนวการจัดการเรียนการสอนของครู ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกำหนดจุดประสงค์ วิธีการดำเนินการหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการสอน ศุภลักษณ์ ทองจีน

รูปแบบโครงสร้างที่ต้องมีของแผนฯ ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำตรงกัน ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา……………………………………ชั้น…………………….
ประจำภาคเรียนที่………………………..ปีการศึกษา……………………
บทที่……………..เรื่อง………………………………………………………….
แผนการจัดการเรียนรู้ที่………………….เรื่อง……………………………………….
เวลา…………………………….คาบ

1. สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด, หลักการ)…………………………………………………………..
2. จุดประสงค์…………………………………………………………………………………………………….
3. เนื้อหา……………………………………………………………………………………………………………
3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน………………………………………………………………………….
2. ขั้นสอน…………………………………………………………………………………………
3. ขั้นสรุป…………………………………………………………………………………………
4. สื่อการเรียนการสอน………………………………………………………………………………………
5. การวัดผลประเมินผล………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม………………………………………………………………………..
7. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา………………………………………………………………..
8. บันทึกผลหลังการสอน…………………………………………………………………………………..
8.1 ปัญหาอุปสรรค………………………………………………………………………………………………
8.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข…………………………………………………………………………….
9. ภาคผนวกท้ายแผน…………………………………………………………………………………………

ผู้จัดทำและเรียบแรง เว็บไซต์ครูไทยฟรีดอทคอม
และขอขอบคุณที่มา ครูวาสนา เกษี คณิตศาสตร์
เชิญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหววงการศึกษา ข่าวสารการศึกษา แจกสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน หลักสูตร ตัวชี้วัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิจัย วิทยฐานะ การสอบบรรจุรับราชการ สอบบรรจุครู ข้อสอบ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียครูยุค IT บทความ เทคนิคการสอน ไฟล์งานต่างๆ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

คลังรวม ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 อัพเดทตามหลักสูตรใหม่!!!
โหลดที่นี่!! ฟรี ข้อสอบ สุขศึกษา ป 5 พร้อม เฉลย ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
ดาวน์โหลด ตารางเรียน dltv 2565 ตามตารางสอนออกอากาศ
แจกเว็บรวมคลัง ข้อสอบปลายภาค ไฟล์ doc โหลดเลย!!! พร้อมเฉลย
แจกฟรี! แผนการสอนหน้าเดียวแก้ไขได้ รูปแบบไฟล์ PPT แก้ไขได้ ปี 2565
โหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน 5 บท รูปแบบไฟล์ doc แก้ไขได้ ใหม่ล่าสุด
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ความถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss และการแก้ปัญหา
ฟรีและแก้ไขได้ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย doc
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 พร้อมเฉลย pdf
รวมลิ้ง แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทุกวิชา